คำสั่ง :
moveBy(myelement,100,0)
moveBy(myelement,0,100)
moveBy('myDiv',-100,0)
moveBy('myDiv',0,-100)

ดูตำแหน่ง