Freecode
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

ตัวอักษรเลื่อนบนช่องรับข้อความ

          สคริปต์นี้เป็นสคริปคลาสสิกที่มีให้เห็นกันบ่อยๆครับ เป็นการเอา Form มาใช้กับการทำงานแบบ JavaScript

:: How to Build ::
  1. สร้าง Form ในการแสดงผล <form name="crazy"> <input name="hero" type=text value="I Love JavaScript!!"> </form>
  2. เขียนฟังก์ชั่นการ Scroll() ไว้ใน <HEAD> ฟังก์ชั่นนี้จะกำหนดรูปแบบการวิ่งของข้อความ massage="I love JavaScript!!"; numblank=50; direction=true; function scroll() { display=massage; if (direction) { for (i=1;i<=numblank;i++) {display=' '+display} document.crazy.hero.value=display; numblank--; if (numblank<=0) {numblank=0;direction=0} } else { for (i=0;i<=numblank;i++) {display=' '+display} document.crazy.hero.value=display; numblank++; if (numblank>=50) {numblank=50;direction=1} } timevar=window.setTimeout("scroll()",100) }
  3. เขียนตัวเรียกฟังก์ชั่นมาทำงาน <script language="JavaScript"> timevar=window.setTimeout("scroll()",100) </script>

Full Coding

<html> <head><title>Scroll text in Text Form</title> <script language="JavaScript"> massage="I love JavaScript!!"; numblank=50; direction=true; function scroll() { display=massage; if (direction) { for (i=1;i<=numblank;i++) {display=' '+display} document.crazy.hero.value=display; numblank--; if (numblank<=0) {numblank=0;direction=0} } else { for (i=0;i<=numblank;i++) {display=' '+display} document.crazy.hero.value=display; numblank++; if (numblank>=50) {numblank=50;direction=1} } timevar=window.setTimeout("scroll()",100) } </script> </head> <body> <form name="crazy"> <input name="hero" type=text value="I Love JavaScript!!"> </form> <script language="JavaScript"> timevar=window.setTimeout("scroll()",100) </script> </body> </html>© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri