Freecode
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

วิธีทำตัวลิงก์สลับสี

          สคริปต์นี้ดูดีมากเมื่อใช้กับเวบที่มีแบคกราวสีดำ มันจะทำให้ตัวลิงก์ทั้งหมดสลับสีอย่างเร็วทำให้ดูน่าสนใจ

:: How to Build ::
  1. ประกาศตัวแปรก่อน 2 ตัว color เป็น Array เก็บชุดสีที่จะใช้ และ linkc เป็นลำดับของสีที่จะนำมาใช้ เวลาสลับสี ค่าในตัวแปรนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ color=new Array(0xff0000,0x00ff00,0x0000ff,0xffff00,0xff00ff,0x00ffff); linkc=0;
  2. เขียนฟังก์ชั่น rainbow() เพื่อให้เกิดการสลับสี

              ในฟังก์ชั่นนี้จะมีการกำหนดค่าสีในพรอเพอร์ตี linkColor vlinkColor และ alinkColor แล้วเปลี่ยนค่าใน linkc ให้เป็นลำดับของสีที่จะใช้ในครั้งต่อไป และก่อนที่จะจบฟังก์ชั่นก็ทำการตั้งเวลาไว้ให้ เรียกตัวเองเมื่อเวลาผ่านไป 10 ms

    function rainbow() { document.linkColor=color[linkc]; document.vlinkColor=color[linkc]; document.alinkColor=color[linkc]; linkc++; if (linkc==6) {linkc=0} timer=setTimeout("rainbow()",10); }
  3. ใน <Body... ให้ใส่ onload="rainbow()" เพื่อเรียกฟังก์ชั่นขึ้นมาทำงาน

Full Coding

<HTML> <HEAD> <TITLE>Rainbow Links </TITLE> <script language="JavaScript"> color=new Array(0xff0000,0x00ff00,0x0000ff,0xffff00,0xff00ff,0x00ffff); linkc=0; function rainbow() { document.linkColor=color[linkc]; document.vlinkColor=color[linkc]; document.alinkColor=color[linkc]; linkc++; if (linkc==6) {linkc=0} timer=setTimeout("rainbow()",10); } </script> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#000000" bgcolor=0 text=ffffff onload="rainbow()"> <a href="http://realdev.truehits.net">http://realdev.truehits.net</a> </BODY> </HTML>© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri