Freecode
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

ตัวอักษรเรียงขนาด ใหญ่-เล็ก-ใหญ่

          สคริปต์นี้เพิ่มเอ็ฟเฟกต์ให้กับข้อความด้วยวิธีไล่ขนาดตัวอักษร

:: How to Build ::
  1. เขียนฟังก์ชั่นแสดงข้อความ โดย far คือระยะห่างจากกึงกลางข้อความ ห าจาก abs(ค่าความยาว/2 ลบ ตำแหน่งตัวอักษร) ส่วน บรรทัดต่อมาเป็นคำนวนหาขนาดตัวอักษร และบรรทัดสุดท้ายเป็นการแสดงข้อความ 1 ตัวอักษร function bannertext(text){ var temptext=text.toUpperCase() var size=0; for (i=0;i<temptext.length;i++){ far=Math.abs(Math.round(temptext.length/2)-i-1); size=Math.round(far*6*2/temptext.length); document.write(temptext.charAt(i).fontsize(size).bold()); } }
  2. เวลาเอาฟังก์ชั่นมาใช้ ก็แค่เรียกฟังก์ชั่น แล้วใส่ข้อความลงไปเฉยๆ <script language="JavaScript"> bannertext("realdev.truehits.net"); </script>

© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri