PHP
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

บทที่ 2 ปูพื้นฐานคำสั่งหรือฟังก์ชันพื้นฐาน

          บทนี้จะเป็นการปูพื้นฐานโดยจะแนะนำคำสั่งและฟังก์ชันพื้นฐานได้แก่
echo
เชื่อมข้อความ
if else , elseif
switch

Echo หรือ Print

          ใช้แสดงข้อความทางเบราเซอร์ เช่น ...

<?php
echo “hello world”;
?>
หรือ...
<?php
print “hello world”;
?>

เป็นการแสดงข้อความโดยใช้คำสั่ง echo

การเชื่อมข้อความและการแสดงหมายเหตุ

          เชื่อมข้อความตามใจชอบ
เราสามารถเชื่อมข้อความที่ต้องการด้วยเครื่องหมาย (.)
เช่น …

<?php
$firstname = “joaey”;
$surname = “mea”;
echo $firstname.“ - ”.$surname;
?>

เป็นคำสั่งในการเชื่อมข้อความทั้งสองเข้าด้วยกันครับ
การแสดงหมายเหตุ เราใช้ // ในการแสดงหมายเหตุบรรทัดเดียว
และใช้ /* แสดงหมายเหตุหลายบรรทัด */

<?php
// แสดงหมายเหตุบรรทัดเดียว
/* แสดงหมายเหตุหลายบรรทัด
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
*/
?>

เป็นคำสั่งในการเชื่อมข้อความทั้งสองเข้าด้วยกันครับ

เงื่อนไข If Else , Elseif

          IF
ใช้ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบค่าหรือกำหนดเงื่อนไข

<?php
if ($name == “joaey”)
{
echo “สวัสดีครับ”;
}
?>

if ใช้ในการเชื่อมข้อความ

ELSE
ใช้ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น …

<?php
if ($name == “joaey”){
echo “สวัสดีครับ”;
}
else{
echo “who are U ?”;
}
?>

ใช้ else ครับ

ELSEIF
ใช้ในกรณีที่ต้องทดสอบอีกเงื่อนไข ในกรณีที่เงื่อนไขแรกไม่ใช่ เช่น …

<?php
if ($name == “joaey”){
echo “สวัสดีครับเอ้”;
}
elseif ($name == “dew”){
echo “สวัสดีครับดิว”;
}
?>

ใช้ elseif ครับ

การใช้ switch ในกรณีมีหลายตัวเลือก

          ใช้เปรียบเทียบเหมือน if…elseif… เช่น ...

<?php
switch ($name){
case “joaey” : echo “สวัสดีครับเอ้”;
break;
case “dew” : echo “สวัสดีครับดิว”;
break;
default : echo “who are U ?”;
}
?>

การใช้ switch ใช้ในกรณีมีหลายตัวเลือกครับ

Back top top | Next Charpter >>

© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri